Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
III edycja 2011

W roku 2011 r. zaistniała potrzeba projektu, który zaoferuje osobom korzystającym z pomocy finansowej
GOPS w Milejewie (głównie są to osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bezradne w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych głównie w rodzinach wielodzietnych) wszechstronne wsparcie
i umożliwi im uniezależnienie się od świadczeń pomocy społecznej i powrót na otwarty rynek pracy.