Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Rodzina 500+    Milejewo – ruszyły pierwsze wypłaty świadczenia „500+”

      W dniu 27 kwietnia 2016 roku Wójt Gminy Milejewo Krzysztof Szumała
podpisał pierwszą listę wypłat dla rodzin uprawnionych do świadczenia
wychowawczego. Z rządowego programu „Rodzina 500+” w kwietniu
wypłacono świadczenia dla 186 dzieci na łączną kwotę 93 tys. zł.
Łącznie do 27 kwietnia zostało złożonych 205 wniosków dla ok. 400 dzieci.
Większość wniosków składana jest bezpośrednio przez wnioskodawców,
część wniosków składana jest w formie elektronicznej.

    Zadania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci w Gminie Milejewo zostały przekazane
do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie. Realizacja
zadania przebiega w sposób prawidłowy, na bieżąco przyjmowane
są i rozpatrywane kolejne wnioski od osób ubiegających się o przyznanie
świadczenia „500+”.

     Kolejna wypłata świadczeń planowana jest na maj b. r. Prognozuje się,
że z rządowego programu „Rodzina 500+” docelowo skorzysta 500 dzieci
naszej gminy. Uważam, że rządowy program „Rodzina 500+” znacznie poprawi
kondycję finansową rodzin, zwłaszcza tych o najniższych dochodach.
Będzie również dodatkowym bodźcem do podniesienia wskaźnika urodzeń
dzieci, który w ostatnich latach znacznie się obniżył na terenie Gminy Milejewo.
                     

                                                                            Weronika Felkiewicz
                                                                       Kierownik GOPS w Milejewie


                         

                      PROGRAM „RODZINA 500+”

            W dniu 16 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dziec
i
(Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadza
od dnia 1 kwietnia 2016 r. program Rodzina 500+.


            W ramach programu Rodzina 500+, rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie
wychowawcze
, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w wysokości 500,00 zł
co miesiąc
:

1) na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu;
2) na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny nie przekracza:

• 800,00 zł netto na osobę lub,
• 1200,00 zł netto na osobę - dotyczy rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.


          Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowić podstawę ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego, będzie rok 2014.
          Prawo do świadczenia będzie ustalać się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów
o utracie i uzyskaniu dochodu (analogicznie jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
          Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy
społecznej.


                                        Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku !!!

Wniosek zawiera szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia. Wniosek
należy przeczytać uważnie i stosować się do wskazówek w nim zawartych. Wnioski i załączniki
do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pliki do pobrania),
mogą być składane:


1) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie przy ul. Elbląskiej 47
(pokój nr 23)

2) za pomocą systemu teleinformatycznego:
 
  •  platformy Emp@tia
  •  udostępnionego przez ZUS (za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE),
  •  banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną przy użyciu bankowości elektronicznej, bezpośrednio po zalogowaniu na koncie bankowym

3) za pośrednictwem poczty.


            Wniosek złożony w ww. terminie gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego
od dnia 1 kwietnia 2016 r. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie
dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku.
Kolejne okresy będą trwać od 1 października do 30 września kolejnego roku.


               Więcej informacji dotyczących Programu Rodzina 500+ można znaleźć na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce WSPARCIE DLA RODZIN
Z DZIEĆMI, a następnie pod hasłem „Rodzina 500+”.

Numery infolinii, za pośrednictwem których można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące
programu „Rodzina 500 +
” (opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora):
1) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
2) w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego – tel. 55 237 45 94