Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Bank Żywności - FEAD
                  

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,

że dnia 05.02.2018 r. w godz. 8:30 do 13:00

będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych 

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie.Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the
Most Deprived – FEAD).
Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych
form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.
Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która
jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz
organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów
żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane
znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o
pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na
poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w
przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy
Społecznej.
Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do
końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania
towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza
pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących –
warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego
wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.