Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

 

DODATEK OSŁONOWY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MILEJEWIE   

INFORMUJE

 

W dniu 4 stycznia weszła w życie Ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

- 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

- 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

-1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie;

- lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpis elektroniczny lub profil zaufany).

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Informacja  dla mieszkańców Gminy Milejewo

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych  z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19   kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie uprzejmie informuje,      że Ministerstwo Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli ,którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W celu udzielania niezbędnych informacji osobom,które potrzebują pomocy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje,że każdego dnia w godzinach od 7 30 do 19 00 pod numerem telefonu 512 294 793  oraz w godzinach od 730 do 15 30 pod numerem telefonu

55 231 12 93 są pełnione dyżury pracowników socjalnych.Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Pobierz

Podmioty udzielające pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

Pobierz

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Pobierz

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim

Pobierz

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego województwa warmińsko - mazurskiego stan na dzień 30 czerwca 2019r.


Pobierz

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach  (województwo warmińsko –mazurskie)

Pobierz
Nabór na stanowisko :Pracownik socjalny( na czas zastępstw
a)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie

82-316 Milejewo,ul.Elbląska 47

tel.55 231 12 93, fax 55 236 38 36

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I .Przedmiot naboru:

1.Stanowisko(na zastępstwo):pracownik socjalny.

2.Wymiar czasu pracy:(na czas zastępstwa w wymiarze 1 etat).

3.Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie.

4.Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,przemieszczanie się wewnątrz budynku,

obsługa interesantów, oraz praca na terenie Gminy Milejewo -dojazd do podopiecznych

własnym samochodem osobowym( ryczałt za dojazdy).

5.Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo.

6.Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony(na czas zastępstwa).

II.Wymagania niezbędne:

 

1.Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

a. ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

b .ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,

c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:pedagogika,pedagogika specjalna,

politologia,polityka społeczna,psychologia,socjologia,nauki o rodzinie.

 

2.Obywatelstwo polskie.

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni praw publicznych.

4.Znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i kodeksu

postępowania administracyjnego.

 

III.Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 

1.Znajomość przepisów:

a. ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi,

b. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z aktami

wykonawczymi,

c. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,

d. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych,

e. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.kodeks postępowania administracyjnego,

f. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 

2.Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich,analityczne podejście do problemów,

umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych.

3.Znajomość obsługiwania komputera ,tabletu, znajomość obsługi programu „Pomost” ,

4.Prawo jazdy kat.B

5.Umiejętność pracy w zespole i radzenie sobie ze stresem.

6.Doświadczenie zawodowe (minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku pracownika socjalnego).

 

IV.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

 

1.Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.

2.Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji

niezbędnej w procesie prowadzonych spraw.

3.Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.

4.Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.

5.Realizowanie pracy socjalnej,poradnictwa ,podejmowanie interwencji w sytuacjach

kryzysowych.

6.Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu

niezbędnych potrzeb życiowych osób ,rodzin,grup i środowisk społecznych.

7.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania

negatywnych skutków zjawisk społecznych,łagodzenie skutków ubóstwa.

8.Współuczestniczenie w inspirowaniu,opracowaniu,wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i

lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

9.Sprawozdawczość.

10.Inne zadania zlecone przez kierownika Ośrodka nie wymienione powyżej a związane

bezpośrednio z pracą na stanowisku pracy.

 

V.Wymagane dokumenty:

 

- CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej|)

- List motywacyjny

CV i List motywacyjny należy opatrzyć klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji n a ww stanowisko zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie(poświadczone przez kandydata za zgodność

z oryginałem),

- kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych(certyfikaty, zaświad-

czenia o ukończeniu kursów,szkoleń,dyplomy),

- kopie świadectw pracy(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata imieniem i nazwiskiem.

W przypadku zatrudnienia kandydat może być zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów

w/w dokumentów.

 

VI.Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Ofertę pracy należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 15 marca 2019r. do godz.12 .00

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie ul.Elbląska 47 pokój nr 7.

 

 

 

Przewidywany termin zatrudnienia kandydata : kwiecień 2019 na umowę o pracę na zastępstwo.

 

Kontakt : Pani Weronika Felkiewicz tel.55 231 12 93 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

Po zakończeniu procedury naboru ,osobom które nie zostały zatrudnione zostaną odesłane dokumenty aplikacyjne na podany przez kandydata adres.

 

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie

Weronika Felkiewicz

 

 


 

 

 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

   W  GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W  MILEJEWIE

  NA STANOWISKO KIEROWNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 W KAMIENNIKU WIELKIM 10,GMINA MILEJEWO

 

Komisja konkursowa informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  urzędnicze Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10,została wyłoniona kandydatka

 

Pani Aleksandra Zienkiewicz zamieszkała w Elblągu

 

Na ogłoszenie o naborze na wyżej wymienione stanowisko odpowiedziała jedna kandydatka.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej  kandydatka  spełniła  niezbędne wymagania.

 Dalsza procedura naboru:

 

-Odstąpiono od testu kwalifikacyjnego zgodnie z § 6 pkt 4. Regulaminu naboru .

-W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyła jedna kandydatka.

 

 

Kandydatka Aleksandra Zienkiewicz uzyskała 89 punktów na 96 możliwych.

 

Kandydatka wykazała się wiedzą z zakresu objętego naborem .Długoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte przez kandydatkę podczas dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków na stanowisku Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10, gmina Milejewo.

 

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                          w Milejewie

           

                                                                                                    Weronika Felkiewicz

 

Milejewo dnia 29 listopada 2017r.


                                            
Aktualizacja oferty pracy z dnia 15.11.2017 rWydłużenie terminu naboru ofert na stanowisko - asystent rodziny


Termin składania ofert 

29 listopada 2017 r. do godz. 13.00

Szczegóły
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje, że w związku z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 1058) z dniem 1 października 2015 kryteria dochodowe
uległy zwiększeniu. W związku z powyższym osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
spełniających kryteria określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej i których dochód
nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli:

- 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 771 zł dla osoby w rodzinie,

Proszone są o przybycie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie celu wystawienia skierowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2015:
- pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek);
- działania towarzyszące (warsztaty), mające na celu włączenie społeczne podopiecznych.


OGŁOSZENIEKierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie z dnia 29 września 2015 roku
o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze-na kierownika  w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10,gmina Milejewo.

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze-na kierownika w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10 wybrany został Pan Mariusz Kiełtyka zamieszkały Janówek.


Uzasadnienie wyboru:
Kandydat Pan Mariusz Kiełtyka posiada wykształcenie wyższe ,wykazał się  wiedzą w zakresie funkcjonowania i organizacji  w Warsztacie Terapii Zajęciowej zarówno w aspekcie praktycznym jak również prawnym. Uzyskał wysoką ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych .W ocenie Komisji Rekrutacyjnej  kandydat spełnia wymagania związane z  pracą na stanowisku Kierownika w Warsztacie Terapii zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10,gmina Milejewo.


                                   Kierownik
                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie
                                    Weronika Felkiewicz 
 

                          Ogłoszenie

Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie  z dnia 25.09.2015 roku

W sprawie listy kandydatów spełniających warunki formalne do przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko  kierownicze- urzędnicze  na Kierownika  w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10 gmina Milejewo.

 

Komisja Rekrutacyjna w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów i do drugiego etapu został zakwalifikowany kandydat:

1.       Pan Mariusz Kiełtyka   zam.Janówek
 


 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie,

 

 ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

 Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie

 

 

I. Wymagania niezbędne (formalne)

1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie, wyższym na kierunku lub o specjalności: praca socjalna, pedagogika, psychologia,    socjologia,administracja samorządowa, nauka o rodzinie,
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) co najmniej 3-letni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym co najmniej rok na stanowisku kierowniczym,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika warsztatów terapii zajęciowej,
8) znajomość rozporządzenia w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,
9) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
10) znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
11) znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz regulacji prawnych w zakresie jednostek samorządowych,
12) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
13)znajomość obsługi internetu oraz m.in. programów komputerowych: Microsoft Office.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1) zdolności organizacyjne,
2) umiejętności skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
3) samodzielność, sumienność, rzetelność i odpowiedzialność,
4) wysoka kultura osobista,
5) pozytywne i życzliwe nastawienie do osób niepełnosprawnych i chorych,                                                  
6) prawo jazdy kat. B

 

III. Zakres wykonywanych zadań

1) sporządzanie planów finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej,
2) prawidłowe wydatkowanie środków finansowych zgodnie z planem finansowym,
3) nadzorowanie przeprowadzanej okresowej oceny efektów rehabilitacji i terapii oraz rocznych i kompleksowych indywidualnych programów rehabilitacji i terapii,
4) sporządzanie informacji z działalności rehabilitacji i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej,
5) wprowadzanie nowo przyjętych pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w przydzielone im zadania,
6) kierowanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do ponownego badania przez komisję d/s orzekania o niepełnosprawności,
7) utrzymywanie korespondencyjnego lub osobistego kontaktu z rodzinami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
8) nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących zasad współżycia społecznego przez podległych pracowników,                                                                   
9) inne zadania wynikające z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku;

 

IV. Warunki pracy

1) praca w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 10, 82-316 Milejewo
2) bezpieczne warunki pracy, miejsce pracy znajduje się w budynku na parterze, budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
3) stanowisko związane z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i poza nim,
4) wymiar czasu pracy : pełny etat,
5) godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
6) pierwsza umowa na czas określony,
7) wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.);

 

V. Wymagane dokumenty :

1) list motywacyjny ,
2) ( CV ), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania    z pełni praw publicznych,
6) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (przy nawiązaniu stosunku pracy – zaświadczenie),
7) podpisane odręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ( zaświadczenie lekarskie, dla osoby, której zostanie przedstawiona propozycja pracy),
8) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
10) podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia   do dnia 22.09.2015 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim”, za pośrednictwem poczty, lub osobiście w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie, pokój nr 7, w godz. od 7:30 do 14:30.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, oraz adres (o terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, lub data wpływu do dziennika podawczego).

VII. Inne informacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej powinny być opatrzone podpisaną odręcznie klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

Oferty pod względem formalnym zostaną rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu na złożenie ofert. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu                    i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanych do kontaktów przez kandydatów co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Milejewo (www.milejewo-ug.bip-wm.pl) i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie (www.milejewo.ops.pl)  oraz na tablicy ogłoszeń                    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie, ul. Elbląska 47,                              82-316 Milejewo.

Wygranie konkursu na stanowisko Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia stosunku pracy na tym stanowisku.

 

 

    

 Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milejewie
 Weronika Felkiewicz

 

 

 

 


Data : 08.09.2015

---

 PROJEKT WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

           

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie informuje, iż w związku z realizacją przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego projektu w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych pn. Warmia i Mazury Dla Dużej Rodziny grono placówek, instytucji, firm wspierających rodziny proponuje rodzinom tańsze usługi, produkty i artykuły.

            W powyższą inicjatywę włączyło się już wiele podmiotów zarówno jednostek organizacyjnych samorządu takich jak teatry, muzea, filharmonia, szpitale, ale także firmy prywatne o przeróżnym profilu działalności poczynając od salonów zabaw dla dzieci, a kończąc na sklepach medycznych, czy hotelach.

            Każdy członek rodziny wielodzietnej posiadający Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny może korzystać z tańszej oferty Partnerów, których lista dostępna jest na stronie internetowej
http://portal.warmia.mazury.pl/pl/polityka-spoleczna/pomoc-rodzinie.


 
 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie uprzejmie informuje,
że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach
23 – 28 lutego 2015 roku „TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej
uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
W dniach 23 – 28 lutego 2015 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą
mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów
różnych dziedzin. Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku
w godzinach 1000 – 1800, natomiast w sobotę w godzinach 1000 – 1300.
Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację
i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.Nadszedł czas na podsumowanie …

 

17 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Milejewie odbyła się uroczysta Konferencja podsumowująca 6-letnią realizację projektu systemowego pt. „Od aktywnej integracji do samorealizacji”. w/w projekt realizowany był od 2009 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie dzięki środkom unijnym pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


DSC05991.JPGDSC01300.JPGDSC05995.JPGDSC05999.JPGDSC06004.JPGDSC06010.JPGDSC06031.JPGDSC06012.JPG

Informacje i opisy

Konferencja
                                                                                                                       
                                                                                          UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od stycznia 2013 r. w Poradni CTS w Elblągu jest możliwość skorzystania z bezpłatnej terapii dla dzieci  w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Bezpłatna terapia obejmuje dzieci z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, społecznym oraz dzieci z innymi problemami rozwojowymi. Pomoc obejmuje również ich rodziców i opiekunów.

Jest to terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Środki finansowe na terapię przekazywane są z budżetu państwa.
Zatem nic Państwo nie płacicie.

Pomocą w ramach wczesnego wspomagania mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. opinię taką wydają publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nasza Poradnia wykonuje takie diagnozy jeśli zachodzi potrzeba, na podstawie badań wydaje bezpłatnie opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i obejmuje dziecko stosowną terapią.

Więcej inforamcji uzyskają Państwo na naszej stronie internetowej
www.poradnia-cts.pl
lub dzwoniąc pod nr 55 236-66-03

czytaj więcej
informacja ulotka 


 
OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2012 DLA GMINY MILEJEWO

 
U W A G A !!!!


GOPS w Milejewie ogłasza II nabór ofert na realizację zadania "Asystenta Rodziny" w okresie od 01. 06. 2013 r. do 31. 12. 2013 r.GOPS w Milejewie ogłasza nabór ofert na realizację zadania "Asystenta Rodziny" w okresie od 01. 06. 2013 r. do 31. 12. 2013 r.
Informacja w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych
do świadczenia pielęgnacyjnego  w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.


prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za misiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z póź.zm.), zwanej dalej "ustawą", spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.

Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie

                                                                                                                                                          czytaj więcej

Dz. U. z dnia 29 marca 2013 r. poz. 413

 

 

UWAGA  !!!!!!!

OD 1 LISTOPADA 2011 R. DO 31 MARCA 2012R ZOSTAŁA URUCHOMIONA BEZPŁATNA,
CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

NUMER TELEFONU 800 165 320
 
 


 INFORMACJA O SPOTKANIU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH !!!


Spotkanie dla osób poszukujących pracy!

 

Osoby bezrobotne zapraszamy na bezpłatne, otwarte spotkanie informacyjne, dotyczące możliwości założenia spółdzielni socjalnej.

 

Spotkanie odbędzie się 17 października (poniedziałek) o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy w Milejewie

Spółdzielnia socjalna to specyficzna forma przedsiębiorstwa, do założenia której potrzeba minimum
5 osób. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółdzielni, możliwości pozyskania dotacji, a także zaprezentowane zostaną przykłady dobrze prosperujących spółdzielni.

Wiedza ta będzie szczególnie przydatna tym, którzy borykają się z problemem braku pracy.

Organizatorem spotkania jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. Szczegółowych informacji udziela Artur Matłach, specjalista ds. informacji i promocji Ośrodka –
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 55 236 27 16.

Spotkanie informacyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.