Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
powstał w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po ukończeniu
edukacji szkolnej osoby niepełnosprawne znajdują tu możliwość dalszego rozwoju, dzięki
działalności WTZ aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, nabywają umiejętności zawodowe, 
rozwijają samodzielność i zaradność życiową.

Obecnie w WTZ w Kamienniku Wielkim zajęcia prowadzone są w 5-osobowych grupach
w 6 pracowniach. W warsztacie zatrudnionych jest 13 osób.

Celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest nauczenie ich zaspokajania
własnych potrzeb, a jednocześnie rozwijanie tych potrzeb, które zostały stłumione przez środowisko.

Terapeuci zajęciowi dzięki umiejętnie dobranym technikom i metodom rehabilitacji dostosowanym
do możliwości uczstników wpływają na rozwój zainteresowań i umiejętności zawodowych. Osoby
niepełnosprawne podejmując rolę pracowników, muszą nauczyć się czym jest dyscyplina i
obowiązek, jak współpracować i współdziałać w zespole, jak organizować pracę i utrzymywać
w porządku i ładzie swoje otoczenie.

Przy współpracy z psychologiem kształtowane są: poczucie własnej wartości, wiara w swoje siły,
wzajemny szacunek i tolerancja dla innych. Atmosfera życzliwości sprawia, że osoby nieśmiałe,
uparte, niechętne do nawiazywania kontaktów stają się bardziej radosne, skorne do pomocy,
otwarte na doświadczenie nowego.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej kładzie się nacisk na to, by uczestnicy byli sprawni zawodowo.
Rehabilitacja ruchowa wpływa na rozwój sprawności fizycznej, a udział w zawodach sportowych,
turniejach i olimpiadach specjalnych kształtuje w naszych uczestnikach potrzebę rywalizacji,
dając satysfakcje z osiągnięć. Edukacja zdrowotna i treningi umiejętnosci samoobsługowych
uczą, jak dbać o higienę osobistą i zdrowie. W warsztacie rozwijane są umiejętności szkolne,
uczestnicy uczą się, jak gospodarować wolnym czasem, biorą udział w treningu ekomnomicznym,
prowadzona jest edukacja seksualna.

Rodzice i opiekunowie naszych uczestników są trzecim poza pracowniikami i uczestnikami,
filarem działalności warsztatu. Organizowane w warsztacie imprezy, kiermasze są
realizowane przy wsparciu rodziców.

WTZ są również nastawione na pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych
i zdrowotnych, wspieranie w dążeniu do polepszenia sytuacji życiowej. Wycieczki, wyjazdy,
klimatyczne kursy, w których biorą udział uczestnicy i pracownicy, dają szansę na wspólną
rehabilitację i odpoczyne w pięknych zakątkach naszego kraju, integrują "warsztatową rodzinkę ",
zacieśniają więzi. Każdy może czuć się częścia całości, w której moze liczyć na wzajemną pomoc,
w której każdy jest potrzebny.

Reasumując WTZ stwarza warunki do rozwoju psychofizycznego uczestników.
Umożliwia im odnalezienie siebie w środowisku ludzi pełnosprawnych, daje
szansę na godne życie, a ich rodzinom niesie bardzo konkretną pomoc.


Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników
warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się,
w porozumieniu z uczestnikami warsztatu, na pokrywanie wydatków
związanych z integracją społeczną uczestników.W Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzona jest:


   
   1.
REHABILITACJA SPOŁECZNA

    2. REHABILITACJA RUCHOWA

    3. REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA

     
 
  4. REHABILITACJA MEDYCZNA


Wersja PDF

Regulamin organizacyjny WTZ