Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Stypendia - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Spis treści
Stypendia
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Wszystkie strony


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNEPodstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo.

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj:Dz. U. z 2016 r. poz. 1943  ze zmianami)

- Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXVIII/148/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo,

- oraz Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXXVIII/216/2014 z dnia 29 września 2014 r.     w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo.

 

Od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2017 roku.

 

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie              w budynku Urzędu Gminy. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą w GOPS                  w Milejewie w pokoju nr 5-6.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Milejewo -znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę               w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tj: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające                  w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się    o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł NETTO- zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tj:Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

· zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku

· zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

· oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy

· zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),

· wyrok sądowy w sprawie wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika

o nieściągalności alimentów

· zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach

(np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)

· odcinek renty/emerytury

· oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

· zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

o dochodach uzyskanych w 2016 r.

 

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł z 1 hektara przeliczeniowego

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ              O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem lub odpłatnością na podstawie faktur, rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Zwrot poniesionych kosztów następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy:

- Za I półrocze roku szkolnego 2017 /2018 r. do 30 grudnia 2017 r.

- Za II półrocze roku szkolnego 2017 /2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Do wydatków można w szczególności zaliczyć:

podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator; okulary korekcyjne, drukarkę, tusz i papier do drukarki, komputer (jeżeli rodzina otrzymała częściowy zwrot za komputer nie może ponownie przedkładać faktury za zakup kolejnego komputera dla tego samego dziecka), części do komputera, nośniki pamięci, Internet, obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na semestr na dziecko) i obuwie do chodzenia po szkole (1 para na semestr na dziecko) oraz strój sportowy na WF (1 komplet /koszulka, spodenki, skarpety/ na jeden semestr na dziecko) i dres na WF (jeden na semestr na dziecko), mundurek szkolny (jeżeli jest wymagany w szkole), koszty dojazdu do szkół (także ponad gimnazjalnych) w postaci biletów miesięcznych – ważne: jeżeli wcześniej nie zostały zrefundowane. Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje -plecak, buty i strój na WF miały adnotację “szkolne” lub “sportowe”.

 

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Nie należy go traktować jako wsparcia wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że można się ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania

w/w świadczenia jest zdarzenie losowe (np. nagła choroba w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkaniowego rodzica ucznia w wyniku np. pożaru, powodzi, włamania, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisie sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany. Druk wniosku znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie w pok. nr 5-6.

 

 

                                                                                         Kierownik
                                                                                               Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        W Milejewie

                                                                                         Weronika Felkiewicz