Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA)
jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie
ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA
przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują
do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko
posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci
zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o
świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległychi bieżących
zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowyodpowiednim
zaświadczeniem.
W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą,
w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA
wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu)
lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów
lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane
przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica,
który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych
alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny,
więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę 
w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.  

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z FA do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych
świadczeń z tego funduszu.
Ustalając prawo do świadczenia z FA brany jest dochód uzyskany przez członków rodziny
Na dochód ten składają się następujące składniki:

           - deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej 
             opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
             podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
             przez osoby fizyczne,
           - inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób 
             fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych 
             ( np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, 
             alimenty na rzecz dzieci),
           - w przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu 
             oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się 
              w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
              W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce 
              w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodartwa uwzględnia się od 
              miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego 
              zostałą określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia 
              przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
              art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W przypadku, gdy rodzina lub osoba
              ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody,
              dochody z obu tych źródeł sumuje się. 


Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów,
ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

 
Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października
do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia. W przypadku, gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik
następuje do dnia 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy
lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Milejewo wniosek składają
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Elbląska 47, w pok. nr 6.