Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów
(dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć
do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy
społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej
do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie
egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji,
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania
zasądzonych alimentów.

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego
organ właściwy wierzyciela "z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika
(oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny,
w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej,
oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań
z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

           1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, 
               albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się
               jako bezrobotny;
           2. zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających 
               do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
           3. w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do
               starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac
               organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji
               zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu
alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac,
w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się
jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku
możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

          4. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 
              6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
          5. kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 
              Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego
              o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.


Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.