Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Bezrobocie

Gdzie należy się rejestrować ?


W powiatowym urzędzie  pracy (PUP):

  1. w stałym, lub
  2. czasowym miejscu zameldowania, albo
  3. w miejscu aktualnego pobytu (osoby, które nie posiadają meldunku).

Osoby niemające meldunku lub posiadające stałe zameldowanie w innej miejscowości
niż miejsce czasowego zameldowania składają oświadczenie, iż nie są zarejestrowane
w innym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji ?

Przy rejestracji  należy przedstawić:
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie (np. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły,
  zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia),
- świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień,
- dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac,
  jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada,
- osoba niepełnosprawna przedstawia dodatkowo orzeczenie potwierdzające stopień
  niepełnosprawności lub niezdolność do pracy.
Powyższe dokumenty przedstawia się „do wglądu”.
Urząd pracy może z przedstawionych dokumentów sporządzić kopie.

W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów, spowodowanego wyjątkową sytuacją
(np. kradzież dokumentów, niewydanie świadectwa pracy przez pracodawcę i in.),
nadal możemy zostać zarejestrowani w urzędzie pracy. W tym celu najlepiej złożyć podanie,
wyjaśniające przyczyny braku wymaganego dokumentu oraz w miarę możliwości
dowody potwierdzające określone zdarzenie.

Każdy zarejestrowany bezrobotny  ma założoną kartę rejestracyjną,
w której zapisane są aktualne dane takie jak: data urodzenia,
miejsce zamieszkania, okresy dotychczasowej pracy,
terminy stawiania się w urzędzie pracy,
złożone już propozycje zatrudnienia lub inne formy udzielonej pomocy.

Utrata statusu i najważniesze obowiązki bezrobotnego ?

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się w wyznaczonych terminach w urzędzie pracy,
żeby zapoznać się z ofertami pracy i potwierdzić gotowość podjęcia pracy.
Trzeba o tym pamiętać, ponieważ osoba, która nie stawi się w wyznaczonym terminie
i w ciągu 7 dni nie powiadomi o uzasadnionej przyczynie swojej nieobecności,
utraci status bezrobotnego na 3 miesiące, licząc od dnia niestawienia się w urzędzie.


Kiedy jeszcze bezrobotny traci status bezrobotnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej (a więc również utrata uprawnień,
o których piszemy w dalszej części opracowania, w tym utrata zasiłku)
nastąpi m.in. jeśli bezrobotny odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie
(chodzi tu np. o uchylanie się od wykonywania prac społecznie użytecznych,
prac interwencyjnych lub robót publicznych, odmowę udziału w szkoleniu,
stażu lub przygotowaniu zawodowym). Jeśli urząd pracy przedstawi nam propozycję,
której nie możemy przyjąć warto złożyć pisemne wyjaśnienie wskazujące przyczyny odmowy. 
To na ile stracimy status bezrobotnego uzależnione jest od tego czy jest to pierwsza odmowa,
druga czy kolejne. Można stracić status maksymalnie na okres 270 dni.
Status bezrobotnego traci się również przerywając lub niestawiając się na szkolenie czy wykonywanie stażu,
a także uchylając się od badań lekarskich mających na celu ustalenie zdolności
do danej pracy czy do skorzystania z wybranej formy pomocy.
 
Bezrobotny ma obowiązek w ciągu 7 dni zawiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o innych okolicznościach powodujących
utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie,
inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i nie powiadomił o tym urzędu pracy podlega
karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

Bezrobotny ma obowiązek poinformować urząd pracy o zmianie miejsca zamieszkania skutkującej
zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy (np. jeśli bezrobotny przeprowadzi się do innego powiatu).
Bezrobotny jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie zarówno urząd pracy, w którym był dotychczas zarejestrowany,
jak i urząd pracy w nowym miejscu zameldowania. W nowym PUP należy stawić się w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.


Kiedy status traci osoba poszukująca pracy

Będąc w trudnej sytuacji na rynku pracy, nie zawsze spełniamy wszystkie kryteria potrzebne do tego,
aby PUP mógł nas zarejestrować jako bezrobotnych. Jeśli jednak poszukujemy zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub szkoleń możemy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby poszukujące pracy.
Osoba taka ma mniej uprawnień niż bezrobotny, ale może korzystać z wybranych form pomocy.
Osoba poszukująca pracy zostanie wyrejestrowana (a więc nie będzie już mogła korzystać ze wsparcia)
m.in. jeśli: nie utrzymuje kontaktu z urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni, nie stawia się w wyznaczonym terminie,
nie podejmuje lub przerywa szkolenie czy przygotowanie zawodowe dorosłych.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Saperów 24
82-300 Elbląg


tel. 55 237 67 00
fax 55 237 67 99
od poniedziałku do piątku
w godz. 730 - 1530


Instytucje związane z elbląskim rynkiem pracy:

Centrum Pracy i Pomocy

Dyrektor - tel. (55) 236-72-91

Gminne Centrum informacji
Kierownik- tel. (55) 233-25-62

Klub Integracji Społecznej
Kierownik tel. (55) 236-72-91

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. Bema 54
82-300 Elblag
tel. (55) 233-44-12

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
Ochotniczego Hufca Pracy

ul. Junaków 2
82-300 Elbląg
tel. (55) 232-68-19

Elbląska Rada Konsultacyjna
Osób Niepełnosprawnych

ul. Zwiazku Jaszczurczego 15
82-300 Elbląg
tel. (55) 232-69-35