Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusz alimentacyjny


Pomoc osobom uprawnionym do alimentów polega na dostarczeniu środków utrzymania osobom,
które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom.
Konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych
osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują
należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji,
wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności
wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia
odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów