Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

milejewo.ops.pl/files/Ubezpieubezpieczenia%20zdrowotne.doc


Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie, tak jak osoby ubezpieczone)
mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe,
określone w przepisach o pomocy społecznej. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych następuje na wniosek zainteresowanego,
a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.
Wywiad przeprowadzany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o potrzebie ustalenia uprawnień.
Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej.
Celem tej czynności jest ustalenie czy osoba zainteresowana spełnia kryterium dochodowe
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  oraz ustalenie czy nie występują dysproporcje między
udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową tej osoby.
Decyzja administracyjna w sprawie przyznania lub odmowy przyznania prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej wydawana jest w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni,
chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja.
Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych legitymujących się w/w decyzją.