Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenia rodzinne


Świadczeniami rodzinnymi są:

          1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
          2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
          3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia rodzinne przysługują:

          1. obywatelom polskim,
          2.  cudzoziemcom :
                     a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
                     b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
                         społecznym,
                     c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
                         na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
                         Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
                         z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
                         o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 roku, Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt tolerowany
                         lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
                         jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w pkt 2, jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

Świadczenia rodzinne realizują:

            1. organ właściwy;
            2. samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej. Organem właściwym w rozumieniu ustawy o świadczeniach
rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:


           1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej
               w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się
              osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
           2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku
           z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.


Ustalenie prawa do świdczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują 
odpowiednio na wniosek:            1. małżonków lub jednego z małżonków,
            2. rodziców lub jednego z rodziców,
            3. opiekuna faktycznego dziecka,
            4. opiekuna prawnego dziecka,
            5. osoby uczącej się,
            6. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
            7. innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka          
                lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.


Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Mieszkańcy Gminy Milejewo wniosek składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie
ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo. Wniosek powinien zawierać dane dotyczace :

         1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, 
             datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano tych numerów
             lub jednego z nich- serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie
             potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer   
             emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
             Społecznego,

        2.  dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym:
             imię, nazwisko, numer Pesel, datę urodzenia, stan cywilny.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
  
          1. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
              od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez
              właściwy urząd skarbowy, zawierające informację o przychodach
          2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości opłaconych składek zdrowotnych
          3. zaświadczenie lub oświdczenie dokumentujące wysokość dochodów
              niepodlegających opodatkowaniu
          4. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające
              przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
              osiąganych przez osoby fizyczne,
          5. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa
              do świadczeń rodzinnych, w tym:

                      a) dokument stwierdzajacy wiek dziecka,
                      b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
                      c)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub
                         zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adpcyjno-opiekuńczego o
                         prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
                      d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
                      e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
                      f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej
                      g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie,
                          na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.
                      h) zaświadczenie z Urzędu Gminy rodzica, który nie jest zameldowany na
                          terenie naszej gminy o nie pobieraniu świadczeń rodzinnych w w/w urzędzie.

Terminy składania wniosków.

                 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca,
                     za który zostało przyznane.

                 2. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
                    rodzinnych po 10 dniu danego miesiąca, świadczenia rodzinne za ten miesiąc
                    wypłaca się  najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po
                    miesiącu, w którym złożono wniosek.

                 3. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
                     zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, świadczenia
                     rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do 30 listopada.

                 4. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres
                     zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do
                     30 listopada
, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad wypłaca się do

                     31 grudnia.

  Ustawa  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 z póź.zm.)

Rozporzadzenie z dnia 27 grudnia 2011 r (Dz. U. 298 poz.1769)