Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Stypendia
Spis treści
Stypendia
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2017/2018 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Wszystkie strony

  

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl
 


 

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

 
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w roku szkolnym 2016/2017

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

 

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo.

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj:Dz. U. z 2015 r. poz. 2156  ze zmianami)

- Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXVIII/148/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo,

- oraz Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXXVIII/216/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milejewo.

 

Od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2016 roku.

 

Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie w budynku Urzędu Gminy. Wnioski o przyznanie stypendium dostępne będą w GOPS w Milejewie w pokoju nr 5-6.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Milejewo -znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tj: Dz. U. z 2016 r. poz. 930 art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się    o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł NETTO- zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (tj:Dz. U. z 2016 r. poz. 930). Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości wszystkich dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

· zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie

wniosku

· zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

· oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy

· zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe),

· wyrok sądowy w sprawie wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika

o nieściągalności alimentów

· zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach

(np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy)

· odcinek renty/emerytury

· oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

· zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

o dochodach uzyskanych w 2015 r.

 

Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł z 1 hektara przeliczeniowego

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem lub odpłatnością na podstawie faktur, rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Zwrot poniesionych kosztów następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy:

- Za I półrocze roku szkolnego 2016 /2017 r. do 30 grudnia 2016 r.

- Za II półrocze roku szkolnego 2016 /2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Do wydatków można w szczególności zaliczyć:

podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne: piórnik, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator; okulary korekcyjne, drukarkę, tusz i papier do drukarki, komputer (jeżeli rodzina otrzymała częściowy zwrot za komputer nie może ponownie przedkładać faktury za zakup kolejnego komputera dla tego samego dziecka), części do komputera, nośniki pamięci, Internet, obuwie sportowe na lekcje WF (1 para na semestr na dziecko) i obuwie do chodzenia po szkole (1 para na semestr na dziecko) oraz strój sportowy na WF (1 komplet /koszulka, spodenki, skarpety/ na jeden semestr na dziecko) i dres na WF (jeden na semestr na dziecko), mundurek szkolny (jeżeli jest wymagany w szkole), koszty dojazdu do szkół (także ponad gimnazjalnych) w postaci biletów miesięcznych – ważne: jeżeli wcześniej nie zostały zrefundowane. Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje -plecak, buty i strój na WF miały adnotację “szkolne” lub “sportowe”.

 

Stypendium szkolne stanowi pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych. Nie należy go traktować jako wsparcia wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej.

 

Jednocześnie informujemy, że można się ubiegać o zasiłek szkolny. Podstawą otrzymania

w/w świadczenia jest zdarzenie losowe (np. nagła choroba w rodzinie, utrata lub zniszczenie lokalu mieszkaniowego rodzica ucznia w wyniku np. pożaru, powodzi, włamania, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

 

 

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisie sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany. Druk wniosku znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie w pok. nr 5-6.

 

 

                                                                                         Kierownik

                                                                                      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                        W Milejewie

                                                                                         Weronika Felkiewicz