Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Zadania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy Milejewo. Do zadań tych należy w szczególności:
1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.

2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

4. Praca socjalna.
 
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie upoważniony jest Kierownik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.