Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Program "Posiłek w szkole i w domu"

 

Rządowy Program

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 został przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.

Celem Programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W marcu 2024 r. została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Milejewo.

Na dofinansowanie realizacji zadania Wojewoda udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 64 000,00 zł. Gmina natomiast zobowiązała się do przeznaczenia i wydatkowania w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. środków własnych w kwocie nie mniejszej niż 20 % ogółu wydatków poniesionych na realizację zadania.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie wsparcia i udzielenie pomocy w jednej z trzech form posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Obsługą zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo

Osoba do kontaktu: Paulina Brzozowska, tel. 55 231 22 84 wew. 47