Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - "Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł
przysługuje bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek
w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.


Wymagane dokumenty do wniosku:
   
                 1. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
                 2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające co najmniej jedną wizytę lekarską w czasie ciąży,
                 3. Oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka, (PESEL)
                 4. Numer konta bankowego
                 5. Zaświadczenie z UG rodzica, który nie jest zameldowany na terenie naszej gminy,
                     o nie pobieraniu świadczeń w macierzystym urzędzie