Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do
zasiłku rodzinnego.

Obecnie można wnioskować o następujące dodatki:
 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
 6. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 7. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000zł.
Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek
przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez
dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub
opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystąpienia o przysposobienie
więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niz jednego dziecka podczas
jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek, o
którym mowa składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opikieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu
wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymujacym się
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokosci 1/30
dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc
zaokragla się do 10 gr w górę.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która
uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
 - dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej
niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki
zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres
zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej
jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej
jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie
wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje
- powództwo o ustalenie świadczenia alimenacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone
- ojciec dziecka jest nieznany;

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby
uczącej się nie żyją.

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na
trzecie i na natępne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu
dziecka.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także
osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją
lub kształceniem dziecka w wieku:
 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o nieełnosprawności
   
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczenie
        o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności


6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy
w roku w okresie pobierania nauki od
wrzesnia do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
    siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której
    realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły
    podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,
    legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
    niepełnosprawności - w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko albo

2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
    znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej,
    a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
    i obowiązek nauki w zakresie odpowiadajacym nauce w szkole
    ponadgimnazjalnej -  w wysokości 50 zł mieięcznie za dziecko 

7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, albo
rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także
osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych
z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.