Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Ważne informacje
Informacja w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych
do świadczenia pielęgnacyjnego  w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.


prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za misiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z póź.zm.), zwanej dalej "ustawą", spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.

Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie

czytaj więcej
W A Ż N E !!!!!!!

 


                      Informujemy że zgodnie z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw  informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym:

 

1. Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku, po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.


2. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
- matce albo ojcu; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałe współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy spełnione są łącznie warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; nie ma osób w/w lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia


 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

 a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu  wykonującego działalność leczniczą,i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
-
osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł
W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie
- Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.
- Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1
) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
 z dnia 21 września 2012 r.
w sprawie wysokości przecietnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodartwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm. ogłasza, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego
wynosił w 2011 r.  2713 złUwaga Rodzice pobierający świadczenie pielęgnacyjne

 na dziecko

 

Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 z dnia 25 czerwca 2012 r. Poz 732

 

 Prawo do pomocy przysługuje matce , ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone  za miesiąc 1 lipca go 31 grudnia 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na postawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2006r. Nr 13, poz 992, z póź.zm.).

Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.

Jest przyznawana niezależnie od dochodu.

Pomoc będzie wypłacana  w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

Pomoc udzielana jest z urzędu.

Pomoc jest finansowana z budżetu państwa

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012r.   

 

Wszelkie informacje dotyczące pomocy finansowej

można uzyskać w GOPS Milejewo.


Dziennik Ustaw Poz 732 z 2012 r. 

W pokoju nr 6

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie 

codziennie w godzinach od 7 30 do 15 30

odbywa się:
 
1) Wydawanie i przyjmowanie wniosków na:

 • zasiłki rodzinne
 • zasiłki pielęgnacyjne
 • świadczenia pielęgnacyjne
 • ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2) Wydawanie zaświadczeń

3) Udzielanie informacji w w/w. zakresie


 Przypominamy !!!


aby otrzymać świadczenia rodzinne za miesiąc wrzesień 2012 r. dla dzieci uczących się

w szkołach ponadgimnazjalnych należy dostarczyć do 10 września 2011 r. 

zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.


WAŻNE !!!


ŚWIADCZENIA RODZINNE


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

rozpoczynający się od 1 listopada 2012 r. są przyjmowane od 1 września 2012 r.


 

 • Obowiązują zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o przychodzie za 2011 r.
 
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych opłaconych za 2011 r.
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy
rozpoczynający się od 1 października 2012 r. są przyjmowane od 1 sierpnia 2012 r.

Obowiązują :
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o przychodzie za 2011 r. 
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek zdrowotnych opłaconych za 2011 r.
 • zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji


   

UWAGA BECIKOWE


PRZYPOMINY

Jednorazowa zapomoga, z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatek z tytułu urodzenia się dziecka,

od 1 stycznia 2012 r. przysługuje,

jeżeli kobieta pozostawała pod

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.


Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.