Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny przysługuje:

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
539 zł 

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty
623 zł

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę
uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę
niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu
przysługującemu w okresie, na który jest ustalony, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą
      na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem
      od rodziców na jej rzecz alimentów).


Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej,
jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2,
do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej
      i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeśli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
 2. dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 3. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 4. członkom rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje również jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

 1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 2. ojciec dziecka jest nieznany,
 3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Od 1 listopada 2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Zasiłek rodzinny ma na celu pokrycie częściowych wydatków na utrzymanie dziecka.