Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
Podprogram 2023


Nowe kryterium dochodowe w FEPŻ od 12 lutego 2024 r.

 

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590,00 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie, informuje, że Komisja Europejska, zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym, podstawowej pomocy żywnościowej, w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej, w ramach FEPŻ, uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m. in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Pomoc żywnościowa, będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie, odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie, poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy GOPS.

O terminach wydawania skierowań oraz dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl oraz osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milejewie lub telefonicznie pod numerem telefonów 55 231 12 93; 510 088 980