Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
definicje i inne ważne pojęcia

dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie.

dochód rodziny - suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie.

osoba samotnie gospodarująca - osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.

rodzina - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
                  wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

renta socjalna - przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu
                              naruszenia sprawności organizmu, której niepełnosprawność powstała przez ukończeniem 18 lat,
                              albo w czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia,
                              ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
                             Jest przyznawana i wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                             Zasady jej przyznawania reguluje ustawa z dn. 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
                             (Dz. U. z 2003 r., Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.)