Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
kontrakt socjalny
Kontrakt socjalny

Plan działania, dotyczący pomocy dla konkretnej osoby,
określony wspólnie z pracownikiem socjalnym może przybrać formę kontraktu socjalnego.
Kontrakt socjalny spisuje się w celu określenia sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (...).

W kontrakcie znajdzie się m.in. wyliczenie ustalonych z pracownikiem socjalnym działań,
które powinna podjąć osoba/ rodzina, chcąca poprawić swoją sytuację.

__________________________
Udzielenie zainteresowanej osobie pomocy w formie poradnictwa
lub pracy socjalnej nie wymaga decyzji administracyjnej

(taką formę musi przybrać decyzja np. kiedy ubiegamy się o zasiłek)
i jest w związku z tym mniej sformalizowane.
Warto też pamiętać, że aby skorzystać z pomocy w formie pracy socjalnej
nie trzeba spełniać kryteriów dochodowych z ustawy o pomocy społecznej
(czyli nasze dochody wcale nie muszą należeć do najniższych,
a sytuacja materialna wcale nie musi być bardzo zła).