Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
zasiłek stały

 

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące
na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym
do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu
niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe
i stanowi uzupełnienie
dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

     Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

     1. Całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach          
          z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o
          całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz
          samodzielnej egzystencji), albo

      2. Zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
          legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
          (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

     Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat
     (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

 

      Zasiłek stały przysługuje:

          1.  Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy
               z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód
               jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
       
          2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu
               wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również
               dochód na osobę w rodzinie
są niższe od kryterium dochodowego na osobę
               w rodzinie.

 

      Zasiłek stały ustala się w wysokości:

           1.  W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium
                dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
                z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie


           2.  W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym
                na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

      Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
      Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

      W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia
      pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty
      prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
      pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

       Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie
       do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem
       do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim
       domu była uprawniona do zasiłku stałego.