Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,a w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły
straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być przyznany także
osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie
części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być w formie pieniężnej jak i w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać
zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej
i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie
o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej
odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.