Information in english Biuletyn Informacji Publicznej
zasiłek okresowy

 

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej
i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych
niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na
zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
tj. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej a także rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny.

 

Zasiłek okresowy ustala się:

        1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
            dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym,
            że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie, nie może być
            też niższa niż 20 zł miesięcznie.

        2. W przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
            rodziny a doochodem tej rodziny.

 

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego zgodnie z art. 147 ustawy o pomocy społecznej
nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej
na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy,
dotowanym z budżetu państwa. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć
minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem
zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
(art. 41 ustawy o pomocy społecznej).